Allmän information

Bilderna laddas först snabbt och lågupplöst, och fylls därefter i med en högupplöst version. Det kan ta från någon sekund till tiotals sekunder beroende på tillgänglig bandbredd. Det ger dig tid att verkligen titta på varje fotografi innan du bläddrar till nästa.

För bästa upplevelse rekommenderas fullskärmsläget, vilket aktiveras via knapplisten uppe till höger.

Styr via pekskärm

 • Svep vänster/höger för att byta bild.
 • Tryck på uppe i högra hörnet för att visa knapplisten.
 • Tryck längs sidorna för att byta bild (alternativ till svep).
 • Tryck i mitten av en bild för att förstora den och visa information om den. Detsamma för att förminska den igen.

Styr via mus och tangentbord

 • F: fullskärmsläge.
 • Blanksteg: bild framåt.
 • Pil höger/vänster: bild framåt/bakåt.
 • Mus: samma som pekskärmens tryckfunktioner.

Funktioner i knapplisten

 • Fullskärm: visa galleriet i fullskärmsläge. Knappen är endast tillgänglig om webbläsaren stödjer fullskärmsläge.
 • Tumnaglar: visar samtliga bilder som små ikoner, där man kan klicka på en bild för att gå direkt till den.
 • Lämna galleriet: återgå till huvudsidan.
 • Hjälp & information: visa denna sida.
 • Svenska|English: växla språk mellan svenska och engelska.

Om bildinformationen

Till varje bild finns en sida med en beskrivning och teknisk information. För att visa sidan klicka först på bilden för att förstora den och därefter på info-ikonen (). Där visas också ett original “direkt ur kameran” för att synliggöra vilken efterbehandling jag gjort. Om den är speciell kommenteras den specifikt.

Det händer att jag böjer undan grenar och liknande som annars skulle sticka in i bildkanten. I övrigt är scenerna inte påverkade utan fotograferade som jag hittat dem.

Förutom bakstycket är kameran helmekanisk vilket innebär att bländare, slutartid och förställning inte finns lagrad i bildfilen. Jag skriver ned de inställningar jag minns. Då det gäller förställning skriver jag som om det är fronten som förställts även om det kan vara bakstycket (detta för att ha en tydlig referens; höjning av fronten ger samma effekt som sänkning av bakstycket).

Regler för “direkt ur kameran”-bilderna:

 • Ingen retuschering.
 • Ingen beskärning.
 • Endast ett foto (ingen sammanfogning).
 • Kalibreringsfil applicerad (“LCC”), vilket krävs för digitala tekniska kameror (tar bort färgstörningar och objektivets vignettering).
 • Färgprofilen och kontrastkurvan som används är designade för en naturlig färgåtergivning.
 • Vitbalansen kan vara justerad, då med syfte att uppnå ett så naturligt resultat som möjligt.
 • På bilder med stor ljusdynamik, exempelvis genom ljusa himlar, kan ett neutralt graderat filter applicerats för att minska dynamiken till en för mediet rimlig nivå. I övrigt inga lokala justeringar.

För att åstadkomma ett utgångsläge med konsistent och naturlig färgåtergivning oavsett bakstyckets fabrikat använder jag egna färgprofiler, konstruerade med hjälp av DCamProf. För råkonvertering (“framkallning”) och efterbehandling har RawTherapee använts.

General information

The images are first quick-loaded with low resolution, and then filled in with a high resolution version. This can take a second up to tens of seconds depending on available bandwidth. It gives you time to thoroughly look at each photograph before you jump to the next.

For the best viewing experience fullscreen mode is recommended, which is activated via the menu bar in the top right corner.

Touch screen navigation

 • Sweep left/right to change image.
 • Touch in the top right corner to show the menu bar.
 • Touch along the sides to change image (alternative to sweeping).
 • Touch in the middle of an image to enlarge it and show information about it. The same to shrink it back to normal size.

Keyboard and mouse navigation

 • F: full screen mode.
 • Spacebar: image forward.
 • Arrow right/left: image forward/back.
 • Mouse: same as touch screen navigation.

Menu bar functions

 • Fullscreen: show the gallery in fullscreen. The button is only available if the web browser supports fullscreen mode.
 • Thumbnails: shows all images as small icons, where you can click on each image to go directly to it.
 • Leave gallery: return to the front page.
 • Help & information: show this page:
 • English|Svenska: switch language between English and Swedish.

About the image information

Each image has a separate page with a description and technical information. To show the page, first click on the image to enlarge it, and then on the info icon (). On the page there’s also an original “straight out of camera” to visualize what post-processing I have done. If it’s special it’s commented specifically.

Sometimes I bend away branches and the like that otherwise would stick into the sides of the image frame. Apart from that the scenes are not affected, but photographed as I found them.

Besides the digital back the whole camera is mechanical which means that aperture, shutter speed and movements are not stored in the raw image file. I write down the parameters I remember. When it comes to movements they are described as if they are applied to the front, even if it could be the back (this to have a clear reference; front raise is equivalent to back fall).

Rules for the “straight out of camera” images:

 • No retouching.
 • No cropping.
 • No merging or stitching (always a single shot).
 • Calibration file applied (“LCC”), which is required for digital technical cameras (removes colour distortions and vignetting).
 • The colour profile and contrast curve used are designed for natural colour reproduction.
 • The white balance may be adjusted, then with the goal to achieve as natural reproduction as possible.
 • On images with large dynamic range, for instance through bright skies, a graduated neutral density filter may have been applied to reduce the dynamic range to a reasonable level for the medium. No other local adjustments are applied.

To achieve a consistent starting point and natural colour reproduction regardless of digital back manufacturer I use my own custom-made colour profiles, made using DCamProf. For raw conversion and post-processing RawTherapee has been used.